Knihovní řád

Městská knihovna v Úpici Bratří Čapků 1075, 542 32  Úpice

 V Úpici  dne 1. 1. 2009

I.   Základní ustanovení

Čl. 1     Právní zakotvení

 1. V souladu se zřizovací  listinou Městské knihovny v Úpici ze dne 1.3.2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. /dále jen KZ/, vydávám tento Knihovní řád /dále KŘ/.
 1. Podle § 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování  jejich dostupnosti.
 1. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 1. Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:
  a/ vyhl. MK č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a   podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
  b/ zákon ČNR  č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve zn. pozd. předpisů
  c/ zák. č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy
  d/ zák. č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
  e/ zák. č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
  f/ zák. č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích
  g/ zák. č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě ve znění pozd. předpisů
  h/ zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském i/ zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

    Čl. 2     Poslání a činnost knihovny

 1. Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 12 KZ
 2. Knihovna slouží kulturním,  informačním a vzdělávacím potřebám a to především občanům města Úpice. Je veřejnou univerzální knihovnou, která shromažďuje a půjčuje knihy, časopisy, noviny, zvukové dokumenty  a další informační materiály. Zpracovává dle svých možností informace
 3. Knihovna je střediskem knihovnických, bibliografických a informačních služeb a zajišťuje:
  a/ výpůjční služby – půjčování ve studovně,  půjčování mimo knihovnu
  b/ meziknihovní služby
  c/ kopírovací služby
  d/ informační služby  – poradenská služba, informace o fondech
  e/ přístup na internet
  f/ konzultační služby
  g/ propagační služby
  h/ elektronické služby
 4. Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2 písm. a  až c KZ a odst. 3 a 4 tamtéž. Základní služby jsou poskytovány:
  a/ v půjčovně pro dospělé čtenáře
  b/ v půjčovně pro děti a mládež
  c/ v čítárně a studovně
 5. Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, za kopírovací služby a za některé speciální služby
 6. Veškeré finanční částky /manipulační poplatky, za služby, sankční apod./ jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou KŘ.
II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3     Registrace uživatelů

 1.  Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob podle písemného pověření. Vydaný průkaz uživatele knihovny je nepřenosný a jeho platnost je každoročně obnovována.  V ojedinělých případech může knihovna půjčit dokumenty i jednorázově po předložení OP.
 2. Ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb.  o ochraně osobních údajů. Osobním údajem je podle §  4 zák. č. 101/ 2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů  přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.
 3. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, vnitřní směrnice a    dalších obecně závazných předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem.
 4. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, je ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, případně naplnění povinnosti uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy
 5. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:
  a/ základní identifikační údaje uživatele  – jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, druh osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele – uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou
  b/ další kontaktní údaje uživatele – pokud je uživatel uvede – akad. tituly, pracoviště,  škola, spojení
  c/ podpis zákonného zástupce, pokud je osoba nezletilá
 6. Knihovna dále o uživatelích vede
  a/ údaje využívané pro statistické účely
  b/ údaje služební – o vydaných a zrušených průkazech uživatele, údaje o transakcích      c/ údaje účetní   – údaje o provedených účetních transakcích mezi uživatelem a  knihovnou  dle § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve zn. pozd. předp.
 7. Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle pravidel Směrnice o ochraně osobních údajů – registrace č. 00003239/001

Čl. 4     Základní povinnosti a práva uživatele knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ  a pokyny pracovníků knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje KŘ, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit eventuální škodu.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně řed. knihovny

Čl. 5       Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce s technikou je vymezen na příslušném pracovišti
 2. Uživatel je povinen:
  a/ před začátkem práce předložit platný průkaz uživatele
  b/ používat pouze nabídnuté programové vybavení
 3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny  a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně
 4. Uživatel může kopírovat na formátované diskety /zakoupené z knihovny/ informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo v internetu
 5. Uživatel se nesmí:
  a/ žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší
  b/ vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a                  výkonnost sítě jako celku, nesmí používat síť k přístupu do jiných počítačů či k šíření virů
 6. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače a je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky.
 7. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen při nutné technické údržbě
 8. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele.
 9. Uživatel je povinen respektovat ochranu dat dle zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském.
III. Výpůjční řád

Čl. 6   Způsoby půjčování

 1.  Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu .
 2.  Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky MK č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR

Čl. 7     Rozhodnutí o půjčování

 1. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu rozhoduje knihovna v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
 2. Mimo budovy knihovny se zásadně nepůjčují dokumenty:
  a/ hrozí-li nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
  b/ jsou-li zapotřebí k dennímu provozu knihovny
  c/ půjčování by bylo v rozporu s obecně právními předpisy /např. porušení aut. práv/
  d/ byly vypůjčeny z jiných knihoven, jež stanovily půjčení pouze v knihovně jako podmínku

Čl. 8      Počet půjčených svazků

 1. Mimo budovu  může mít uživatel současně půjčen libovolný počet svazků.
 2. Knihovna může omezit počet půjčených dokumentů uživatelům, kteří nemají ve městě stálé bydliště.
 3. Osoba, která se nechce stát trvale čtenářem knihovny a má  zájem o výpůjčku, má možnost si vypůjčit dokument za jednotný poplatek.    

 Čl.  9       Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky si uživatel má prohlédnout dokument, ohlásit zjištěné závady a ověřit si zápis závad v poznámce knih. programu.
 2. Uživatel může žádat vyhledání dokumentu přímo v knihovně nebo on-line.
 3. Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
 4. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele, rezervuje. žádá-li stejný dokument více uživatelů, knihovna ho rezervuje dle pořadí.
 5. Prodloužení výpůjční lhůty se nevztahuje na výpůjčky meziknihovní  služby. V pří- padě nutnosti je  potřebná domluva.

Čl. 10      Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je u knih jeden měsíc. U periodik je tato doba zkrácena na 14 dní, výjimku tvoří čtenáři dětského oddělení, kde i tato lhůta je 1 měsíc.
 2. Výpůjční lhůta může být na požádání čtenáře prodloužena, nežádá-li dokument další uživatel. Knihu však může mít čtenář vypůjčenou maximálně 5 měsíců.
 3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat o okamžité vrácení dokumentu.
 4. Prodloužení výpůjční lhůty může uživatel požádat osobně přímo v Městské knihovně, telefonicky nebo e-mailem. Dále může využít on-line katalogu knihovny a prodloužení provést sám přes internet.

 Čl.  11     Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takové, stavu, ve kterém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, případně uhradit škodu jako při ztrátě. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do dokumentu zasahovat.
 2. Vypůjčený dokument vrací uživatel v oddělení, kde si jej vypůjčil.

Čl.  12     Ručení za vypůjčený dokument

 1. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám, ručí za něj po celou dobu , kdy je dokument vypůjčen.

Čl. 13     Obecná ustanovení o půjčování

1.   Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 Čl. 14      Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování  mimo budovu

 1. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.
 2. Vrací-li uživatel vypůjčené dokumenty výjimečně poštou, je povinen je řádně zabalit a poslat doporučeně. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna přebrala, nezjistila závady.
 3. Nevrátí-li uživatel vypůjčený dokument ve stanovené době, účtuje knihovna poplatek z prodlení.
 4. Jestliže ani po upomenutí není dokument vrácen, vymáhá se právní cestou. Knihovna v tomto případě účtuje manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s touto prací.
 5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl.  15     Práva a povinnosti uživatelů ve studovně a čítárně

 1. Uživatel má právo vypůjčit si do studovny dokumenty z knihovních fondů knihovny.
 2. Může užívat volně přístupné fondy, tiskoviny.
 3. Může studovat dokumenty, které si vypůjčil z jiných knihoven / MVS/.

  Čl.  16     Přístup do knihovny

 1. Využívání služeb knihovny je povolen na průkaz uživatele.
 2. Uživatelé jsou povinni odložit svrchní oděv, tašky apod. v šatně knihovny.
 3. Uživatelé jsou povinni chovat se tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a dbát na pokyny knihovnic.
 4. Do prostoru knihovny se nesmějí vnášet tekutiny a potraviny.

Čl.  17      Meziknihovní služby

1.    Není-li dokument ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 MK, vyhlášky č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl.  18      Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondu knihovny /nebo MVS/ S kopiemi se musí zacházet dle zák. č. 121/2000 Sb.
 3. Knihovna může odmítnout zhotovení kopie, je-li toto v rozporu s právními předpisy.
 4. Knihovna může objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo i v zahraničí. Objednávka podléhá ustanovením o meziknihovních službách.

Čl.  19     Zásady pro půjčování CD

 1. Hudební oddělení je součástí oddělení pro dospělé čtenáře a čítárny
 2. Pořizování kopií  není přípustné  /zák. 121/2000 Sb. o právu autorském/
 3. Bližší podmínky provozu jsou vymezeny v zásadách pro půjčování CD

Čl.  20     Internet

 1. Internet je oddělení čítárny.
 2. Využívat této služby mohou všichni uživatelé knihovny.
 3. Podmínky pro využívání internetu stanoví Provozní řád internetu.
IV.  Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 Čl. 21     Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození  dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku.
 2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie. Jako náhradu lze přijmout totéž dílo v jiném vy- dání. Dále je možné požadovat finanční náhradu, jejíž výši stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 Čl.  22     Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček Knihovna vymáhá upomínkami vrácení dokumentů, po čtyřech bezvýsledných upomínkách a doporučeném dopise řed. knihovny následuje vymáhání právní cestou. V případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen hradit náklady právního zastoupení.
 3. Ztráta průkazu uživatele za vystavení duplikátu průkazu uživatele se účtuje manipulační poplatek

Čl.  23     Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností /dle Občanského zákoníku č. 509/1991 Sb./, kde se stanoví způsoby náhrady – uve- dením do původního stavu nebo finanční náhrada.    
V.   Závěrečná ustanovení  

Čl. 24     Výjimky z Knihovního řádu

1.   Výjimky z KŘ povoluje ředitel knihovny nebo jím pověřený pracovník.

Čl.  25     Doplňky a přílohy Knihovního řádu

 1. Ceník poskytovaných služeb
 2. Zásady pro půjčování CD
 3. Provozní řád internetu
 4. Zkrácená verze výpůjčního řádu (při přihlašování obdrží každý čtenář)
 5. Směrnice o ochraně osobních údajů
 6. Zřizovací listina

Čl. 26     Účinnost Knihovního řádu

1. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.