Výpůjční řád

Čtenářem knihovny se může stát každý občan (mládež po předběžném souhlasu rodičů), který má trvalé bydliště nebo zaměstnání v místě knihovny nebo v místě krátkodobě pobývá (brigáda, rekreace apod.). Při zápisu předkládá čtenář občanský průkaz.

Mládež do 15 let se může stát čtenářem knihovny pouze v oddělení pro mládež a s písemným souhlasem rodičů.

Půjčovní doba

Oddělení pro dospělé , Čítárna a studovna

Pondělí           8.00–12.00 hod., 13.00–17.00 hod.
Středa             8.00–12.00 hod., 13.00–16.00 hod.
Pátek              8.00–12.00 hod., 13.00–17.00 hod.
Sobota           8.30–11.00 hod. (o letních prázdninách se v So nepůjčuje)

Oddělení pro děti
Pondělí           12.00–17.00 hod.
Středa             12.00–16.00 hod.
Pátek               12.00–16.00 hod.
– o prázdninách (nejen letních) – pouze dopoledne Po, St, Pá 8.00–12.00 hod.

Povinnosti čtenáře

Každý občan, který se stane čtenářem knihovny je povinen se seznámit s výpůjčním řádem a zavazuje se podpisem tento řád dodržovat.

Při zápisu vystaví knihovna každému čtenáři čtenářskou legitimaci. Za ztrátu legitimace a následné vystavení nové zaplatí čtenář poplatek dle ceníku.

Čtenář je povinen hlásit knihovně nejdéle do 1 měsíce změny v osobních údajích (zejména změnu adresy, jména).

Půjčování

Půjčovní lhůta je 1 měsíc pro knihy,  2 týdny pro časopisy (u dětských 1 měsíc)
U některých titulů může knihovna výpůjční dobu zkrátit.

Nejnovější čísla časopisů jsou k dispozici jen pro prezenční půjčování.
Knihy zařazené do příruční knihovny, jako jsou slovníky, atlasy, encyklopedie apod., jsou také půjčovány jen prezenčně. Prezenčně mohou být půjčovány i jiné dokumenty, o kterých tak knihovna rozhodla.

Půjčování CD-ROMů pro děti je pouze prezenční.

Po uplynutí výpůjční lhůty může knihovna na požádání čtenáře výpůjčku prodloužit, nežádá-li o knihu jiný zájemce. Knihu může mít čtenář vypůjčenou maximálně 5 měsíců.

Každý čtenář je povinen zacházet s vypůjčenými knihami a ostatními materiály šetrně a dodržovat výpůjční lhůtu. Nedodrží-li čtenář výpůjční lhůtu, bude mu zaslána upomínka.

Po vypršení lhůty vrácení určené v doporučeném dopise bude pohledávka předána MěÚ Úpice, který je bude vymáhat.

Za poškození obalu či menší poškození knihy platí čtenář pokutu dle rozhodnutí knihovny.

Za ztracenou nebo silně poškozenou knihu platí čtenář pořizovací cenu knihy + 30,- Kč za knihovnické zpracování knihy, případně je povinen nechat zhotovit fotokopii knihy – např. u knih odborných nebo velmi žádaných (+ 20,- Kč za knihovnické zpracování.)

O způsobu náhrady rozhoduje vedení knihovny.

Čtenář nemá právo knihy půjčené z knihovny dále půjčovat svým známým.

Čtenářem přestává být:

Ten, kdo se sám odhlásil
Ten, kdo soustavně porušuje výpůjční řád, může být trvale nebo dočasně vyloučen.
O vyloučení rozhoduje vedení knihovny.

Další poskytované služby

  1. Čtenář si může předem zamluvit knihu půjčenou jinému čtenáři
  2. Knihovna opatří čtenářem žádanou knihu – pokud ji nemá ve svém fondu – z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
  3. Knihovna zajistí čtenáři seznam literatury k určitému tématu.
  4. Knihovna zajistí okopírování částí dokumentů.

– dle platného ceníku

 V Úpici, 12. 1. 2008