Historie knihovny

1892  Zřízení městské knihovny
Živnostenský spolek učinil městu nabídku, že věnovati chce k účelu zřízení obecné veřejné knihovny svou spolkovou knihovnu. Podobně se zavázala darovati k tomuto účelu svou knihovnu Čtenářská  beseda. Nabídka byla zastupitelstvem přijata. A aby zřízena byla knihovna obecní byla poskytnuta podpora 30 zlatých pro rok 1893. Za bibliotékáře se nabídl Dr. Antonín Čapek (nakonec však tuto funkci nemohl převzít). Místnost pro knihovnu propůjčena v městské zasedací síni a městské radě uložena péče o další zařízení.
(Později byla knihovna přestěhována do Dívčí školy pod farou, další přemístění bylo do prostor školy na Blahovce.)

1895  Městská lidová knihovna otevřena a je v ní 2 000 knih.

1911  Městská knihovna – po vykonané revizi seznáno, že knihovna čítá 1501 svazků.
Půjčovatelů bylo 133, přečetli 1906 knih. Půjčuje se na zálohu 2 zl., která se na žádost vypůjčujícího vrátí.

1920  Dle zákona o veřejných knihovnách obecních jmenovalo zastupitelstvo 3 členy pro správu veřejné knihovny. Ustanovena byla knihovnická rada.
Půjčuje se v úterý a v pátek večer od 19 do 20 hodin, průměrná návštěva je asi 130 lidí, což ročně činí při 80 půjčovacích hodinách 10 400 výpůjček.

1921  Městská knihovna v Úpici má 1974 svazků.

1924  Městská veřejná knihovna v Úpici čítá 2656 svazků, z toho 1388 zábavných, 488 naučných, 380 časopisů. Za rok 1923 bylo 6614 výpůjček od 566 čtenářů. Nejvíce byly čteny 3 spisy od Aloise Jiráska: Temno, Psohlavci, Proti všem.

1949  Naše lidová knihovna byla jednorázovým darem MNV v roce 1949 doplněna o politickou literaturu a socialistickou beletrii.

1960  Slavnostně otevřena městská knihovna a čítárna. Jako Místní lidová knihovna je umístěna v Gottwaldově ulici na  nejfrekventovanějším místě v bývalé hospodářské záložně.
Ředitelkou  Věra Semeráková-Moravcová.

1970   Ředitelkou pí Kobrová

1972  Zrekonstruováno a nově vybaveno dětské oddělení v budově Spořitelny i hlavní prostory v č. 486 v Gottwaldově ulici. Od ledna 1973 byla knihovna uvedena do provozu.

1977  Dokončeny adaptační práce v suterénu – sklad (elektroinstalace, topenářské práce, částečně vybavení).

1978  Dovybavení skladu.

1980  Rozsáhlá přestavba a adaptace knihovny (dětské oddělení, studovna a čítárna, kancelář) – dokončeno v r. 1981.

1984  Ředitelkou PhDr. H. Bezděková.

1990  knihovna se stává příspěvkovou organizací Města Úpice
V tomto roce začíná knihovna jako jedna z prvních v České republice s převáděním provozu na výpočetní techniku (prosinec).

1992   Instalována počítačová síť, počátek automatizace výpůjčního procesu.

1994   Instalován další terminál v čítárně.
Otevřeno hudební oddělení (jako součást Studovny a čítárny).
Opravena budova knihovny.

1995  Zpřístupnění fondu knihovny prostřednictvím on-line katalogu (v čítárně).
Zakoupen scanner na čtení čárového kódu. (Do konce r. 1996 byly celému knihovnímu fondu přiděleny čárové kódy.)

1996   Instalace moderních kompaktních regálů do skladu v přízemí knihovny.

1997   V březnu počátek půjčování knih přes čárový kód.

2001   Ředitelkou Marcela Strachotová.
Pořízení kopírovacího zařízení pro veřejnost.

2002
15.2. se zavřely dveře za posledním návštěvníkem stávající knihovny (Pod Městem = Gottwaldova ul.).
18.2. začaly přípravy na stěhování.
19.2.  Žáci gymnázia, zvláštní a obou základních škol vytvořili živý řetěz a přestěhovali knihy z  dětského oddělení do nové knihovny, která je  v ulici Bří Čapků, v 1. patře nad obchodem potravinami Toman.

V dalších dnech došlo ke stěhování „zbývajících“ knih, regálů, nábytku apod. ze starých prostor do nových. Poté musely být dotvořeny interiéry knihovny nové, rozestavět regály, ještě několikrát knihy přenosit z různých hromad, zrevidovat je a nakonec pěkně porovnat do polic. Vše se podařilo, čtenáři mají k dispozici větší volný výběr knih, několik on-line katalogů, internetové pracoviště a knihovnice nemusí běhat pro každou žádanou knihu do suterénu, neboť téměř vše se opravdu vešlo.

5. 4. 2002 slavnostní otevření Městské knihovny v nových prostorách Bří Čapků 1075

2006  Upgrade knihovnického softwaru – nově KPWin

2007  Spuštění on-line katalogu na internetu

2008  Ředitelkou Jana Šimková
Knihovna získala grant MKČR – na zakoupení nejnovější verze knihovnického SW (včetně nákupu PC serveru)

2012  Výměna regálů na dospělém oddělení  

2018  Výměna oken

2019  Výměna osvětlení

Fotogalerie

Výměna regálů v oddělení pro dospělé – prosinec 2012
Stěhování knihovny v roce 2002